Kauffeldt Busreisen GmbH

 

 

+++ Betrieb eingestellt +++

 

 

SHG-HK 75 (ex Solothurn (CH) 50)


SHG-HK 122 (ex RVK Köln 230)


SHG-HK 129 (ex OVG Udo Diel MR-AZ 864) 


SHG-HK 340 (ex CVAG Chemnitz 101)